TELLIMISTINGIMUSED.
ÜLDSÄTTED
1.1. DRINKSAFE veebipood – internetiaadressil www.DRINKSAFE.ee opereeriv veebipood, mille omanikeks on Rovico DS OÜ (edaspidi ka ROVICO), registrikoodiga 14051952, Pärnu mnt.141, Tallinn rovico@rovico.ee tel 6515070 (edaspidi ka DRINKSAFE).
1.2. Klient – DRINKSAFE veebipoes ostu sooritanud füüsiline- või juridiiline isik.
1.3. Müüja – DRINKSAFE veebipoes tooteid müüv ettevõte, mis vastutab toote kohaletoimetamise ja kvaliteedi eest.
1.4. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning ostu-müügi lepingus kokkulepitust. 
1.5. Müüjal on õigus mistahes ajal teha muudatusi E-poe teenustes ja ostu-müügi tingimustes. 
2. Ostutingimused
2.1. Ostutingimused kehtivad ROVICO veebipoe Kliendi, ROVICO veebipoes tegutseva Müüja (edaspidi Müüja) vahel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
2.2. Ostutingimused on koostatud heas usus ja ei ole vastuolus Eesti Vabariigi kehtivate seadustega.
2.3. ROVICO jätab endale õiguse käesolevaid ostutingimusi muuta, teavitamata muudatustest kolmandaid osapooli. Muudetud ostutingimused jõustuvad nende avalikustamise hetkest.
2.4. Müüjal on õigus muuta veebipoes müüdavaid tooteid, nende kirjeldusi ja hindasid teavitamata sellest kolmandaid osapooli. Nimetatud muudatused jõustuvad nende avalikustamise hetkest. Kui Klient on edastanud tellimuse enne muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse sooritamise hetkel kehtinud tingimused, v.a juhul kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
2.5. Käesolevad ostutingimused on aluseks ROVICO veebipoe, Kliendi ja Müüja vaheliste õigussuhete reguleerimisel. Tellimust tehes, nõustub Klient, et on tutvunud käesolevate ostutingimustega ja nõustub nendega.
2.6 Kõik hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu, kui müüja on tehingu sooritamise hetkel käibemaksukohuslane.
2.7. Ostja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest. 
2.8. Müük toimub ainult siis, kui Ostja on saatnud E-poe kodulehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud. 
 
3. ROVICO hinnakiri
3.1. ROVICO veebipoes müüdavate toodete hinnad sisaldavad käibemaksu kui müüja on tehingu sooritamise hetkel käibemaksukohuslane ja on kuvatud Eurodes ning ei sisalda kohaletoimetamise tasu.
3.2. Kauba kohaletoimetamise hinnad on tellimuse põhised ja sõltuvad Kliendi poolt valitud tarneviisist. Hinnad kuvatakse Kliedile tellimuse vormistamise käigus.su.
3.3. ROVICO jätab endale õiguse muuta veebipoes pakutavaid tarneviise ja korrigeerida nende maksumust. 
 
 
4. Kauba tellimine ja maksmine
 
4.1. Tellimus vormistatakse Kliendi poolt koostatud Ostukorvi põhjal.
4.2. Ostukorvi lisab Klient ROVICO veebipoes müüdavaid tooteid.
4.3. Ostukorvis saab Klient kustutada tooteid ja muuta nende koguseid.
4.4. Ostukorvis sisalduvad tooted ei kohusta Klienti veel tasuma, kuna sellel ajahetkel ei ole tellimus vormistatud.
4.5. Tooted, mis on lisatud Ostukorvi, ei ole broneeritud Ostukorvi koostanud Kliendile s.t tooted on samal ajal müügis kolmandatele isikutele.
4.6. Tellimuse vormistamiseks peab Klient klikkima Ostukorvis olevale nupule “Vormista ost”. Seejärel määrab Klient arveldusandmed, tarneviisi ja tarneandmed. Klient veendub veelkord tellimuse korrektsuses, tutvub ja nõustub lepingutingimustega ning klikib nuppu “Vormista tellimus”.
4.7. Müük toimub ainult siis, kui Ostja on saatnud E-poe kodulehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud. 
 
5. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Müüja paneb kauba teele kas makse laekumise päeval või järgneval kahel tööpäeval. 
5.2. Ostjale saadetakse kaubad vastavalt Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud transpordiviisile ja vastavalt kehtivatele hinnakirjadele. 
5.3. Müüja ei vastuta transporditeenuse pakkuja poolt põhjustatud viivituste pärast.
 
6. Tellimuse tühistamine ja raha tagastamine
6.1. Klient saab tühistada tellimuse igal ajal enne Tellimuse “Postitatud” staatust. Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vabas vormis teade e-posti aadressile info@ROVICO.ee. Sellisel juhul kannab ROVICO Kliendile raha tagasi 14 päeva jooksul alates tellimuse tühistamise teate kättesaamisest.
6.2. Kui tellimus on “Postitatud” staatuses, siis tellimust tühistada ei ole võimalik. Sellisel juhul peab Klient toimima kauba tagastamise reeglite järgi.
6.3. ROVICO’l on õigus tühistada tellimust ühepoolselt juhul, kui tellitav kaup on mingil põhjusel otsas või mõnel muul põhjusel pole tarnitav. Sellisel juhul võtab Müüja ühendust Kliendiga ja pakub alternatiivseid tooteid. Alternatiivsete toodete mitte sobimisel Kliendile, tagastab ROVICO kahe (2) päeva jooksul tellimuse eest tasutud raha Kliendi pangakontole. 
 
7. Kauba tagastamine
7.1. Eestis kehtivate seaduste alusel on Kliendil õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul kauba kättesaamise hetkest. Taganemisavalduse edastamisel, tuleb Kliendil kaup tagastada.
7.2. Kauba tagastamine on lubatud üksnes siis, kui on säilinud arve tellimuse eest, toote pakend, toode ei ole rikutud ega kasutatud, määrdunud ega kulunud. Hinnangu toote tagastamise sobivuse kohta annab Müüja.
7.3. Kauba tagastamisel tagastab ROVICO Kliendi pangaarvele tellimuse eest tasutud raha (s.h transport) esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest kauplejani.
7.4. Kauba tagastamine Müüjale toimub Kliendi omakuludega ja ROVICO ei kompenseeri Kauba tagastamisega seonduvaid kulusid. Tagastamisega seonduvad kulud ei ületa 10 eurot.
7.5. Kauba vahetamise korral, tagastab Klient Müüjale kauba omakuludega.
7.6. Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu s.h kohaletoimetamine ROVICO.
7.7. Kui Klient otsustab kasutada taganemisõigust, siis on ta kohustatud avama toote pakendi ettevaatlikult ja seda rikkumata. Kui selgub, et toode on kahjustatud Kliendi süülise käitumise või mitteotstarbelise kasutamise tõttu, siis ROVICO on õigus tasaarveldada toote väärtuse vähenemise Kliendile tagastamisele kuuluvast summast. 
 
8. Pretensiooni esitamine ja nõuetele mitte vastavate toodete tagastamine
8.1. Vastavalt kehtivale VÕS-le on Kliendil õigus esitada pretensiooni kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, kusjuures kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul on eelduseks, et see oli olemas toote ostmise hetkel. Defekti iseloomu peab välja selgitama Müüja.
8.2. Kui toote defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist. Parandamise võimatuse või ebamõistlikkuse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist või raha tagastamist.
8.3. Toote nõuetele mittevastavuse korral peab Klient 60 päeva jooksul saatma kaebuse e-maili aadressile info@ROVICO.ee, mis sisaldab Kliendi nime ja kontaktandmeid, kaebuse esitamise kuupäeva, tootel ilmnenud defekti kirjelduse võimalusel koos piltmaterjaliga, tellimuse number või arve number ja nõude suurus Müüja suhtes.
8.4. Kaebus peab olema esitatud hiljemalt 60 päeva jooksul alates puuduse ilmnemisest, vastasel juhul kaotab Klient õiguse nõuda Müüjalt toote parandamist või asendamist.
8.5. Müüja ei vastuta defektide eest, millised on põhjustatud Kliendi hoolimatuse ja mitteotstarbelise käitumise tõttu. Samuti ei vastuta Müüja toote loomuliku füüsilise kulumise eest, kui toodet on kasutatud tavapäraselt. 
 
9. Vääramatu jõud, vastutus ja muud tingimused
9.1. Rovico, Müüja ja Klient vastutavad käesolevate tingimuste rikkumise tagajärjel tekkinud kahju eest Eesti Vabariigi seadustes sätestatud ulatuses ja juhtudel.
9.2. Osapooled ei vastuta teise osapoole ees ja tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks, mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud tegevuse põhjus ei ole kõnealuse osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
9.3. Rovico ja Müüja ei kompenseeri Kliendile moraalset kahju, mis võib tekkida muutes käesolevaid tingimusi, hindasid, tarneaegasid jt tingimusi käesolevate tingimuste raames.
9.4. Rovico kasutab Kliendi isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks ettenähtud korras.
9.5. Rovico jätab endale õiguse saata Kliendi e-posti aadressile uudiskirju, kui Klient on registreerimise käigus või kontohalduses avaldanud nimetatud soovi.
9.6. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient, Müüja ja Rovico Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
 
 
PRIVAATUSPOLIITIKA 
1. Isikuandmete töötleja ja tema andmed
 
Rovico DS OÜ (edaspidi: Rovico)
Pärnu mnt.141
11314 Tallinn
Eesti
Tel: 6515070
E-post: rovico@rovico.ee
 
2. Mida see privaatsuspoliitika hõlmab?
 
See privaatsuspoliitika hõlmab Rovico OÜ tavasid, mis puudutavad Rovico poolt oma klientide ja kodulehel kasutajaks registreerunute kohta kogutavat teavet ning see kehtib kõikide Rovico e-poodide (seal hulgas DRINKSAFE) külastamisel.
 
3. Millistel eesmärkidel me töötleme teie andmeid?
 
Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid on üks või mitu alljärgnevatest:
•Kliendisuhte haldamine ja analüüsimine
Rovico võib kasutada teie isikuandmeid selleks, et hallata, analüüsida ja parandada kliendisuhet teiega. 
•Toodete ja teenuste pakkumine
Rovico võib kasutada teie isikuandmeid teile toodete ja teenuste pakkumiseks, näiteks kui te ostate meie tooteid, või tellite meie uudiskirju.
•Teiega suhtlemine
Rovico võib kasutada teie isikuandmeid teiega suhtlemiseks
•Teile suunatud turundus
Rovico võib teiega ühendust võtta, et teavitada teid uutest toodetest, teenustest või kampaaniatest 
•Teenuste haldamine ja arendamine
Rovico võib kasutada teie isikuandmeid oma äritegevuse haldamiseks ja arendamiseks.
 
4. Millist teavet me teie kohta kogume?
 
Kogume teie kohta järgmiseid andmeid:
ees- ja perekonnanimi
kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber e-posti aadress)
Ostude ajalugu
Andmed arvete, kohaletoimetamiste, tagastamiste ja maksete kogumise kohta
Tagasiside ja kaebustega seotud sisu, kirjavahetus ja tagajärjed
 
5. Kust me kogume teie isikuandmeid?
 
Andmed küsitakse Teilt kliendisuhte alguses ja ostuprotsessis.
 
6. Kas teie andmeid jagatakse regulaarselt teistega? 
Ei.
 
7. Kui kaua me töötleme teie isikuandmeid?
 
Rovico võib töödelda teie selles isikuandmete failis sisalduvad isikuandmeid nii kaua, kui teie ja Rovico vahel on kliendisuhe või muu samaväärne suhe, samuti mõistliku aja jooksul pärast seda.
 
8. Andmete turvamise põhimõtted
 
Oleme rakendanud elektroonilisi ja halduslikke meetmeid kogutud teabe turvamiseks. 
 
Kogu meie personal on kohustatud hoidma töö käigus enda kätte sattuvaid isikuandmeid konfidentsiaalsena.
 
9. Teie õigused juurdepääsule, parandamisele ja keelamisele 
 
Teil on õigus pääseda juurde teid puudutavatele andmetele meie andmebaasides. Selleks tuleb teil esitada kirjalikult taotlus aadressil ROVICO, Pärnu mnt.141 11314 Tallinn, koos isiku tõendamisega. 
 
10. Kohalduv õigus, õigus esitada kaebus järelevalveasutusele ja järelevalveasutuse kontaktandmed
 
Teie isikuandmete faili töötlemist Rovicos reguleerivad Eesti õigusaktid.
Juhul kui te kahtlustate andmekaitset puudutavate õigusaktide rikkumist ning see probleem ei ole lahendatud rahumeelselt teie ja Rovico vaheliste läbirääkimiste teel, võite te võtta ühendust andmekaitseametiga. 
 
11. Selle poliitika muutmine
Oleme vabad oma privaatsuspoliitikat muutma. Kui otsustame seda muuta olulisel ja ebasoodsal viisil, siis paneme selle muutuse kohta oma kodulehele 30 päevaks teate. Soovitame teil aeg-ajalt seda privaatsuspoliitikat uuesti lugeda, et saaksite teada võimalikest muudatustest.